Włącz się w III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Włącz się w III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Każdy, kto pozwolił Bogu, aby jego serce zostało przepojone wrażliwością i troską o życie, nigdy nie będzie popierał niczyich dążeń do realizacji swoich roszczeń poprzez przemoc, nie stanie po stronie zbrojnego rozwiązywania konfliktów.

Miniony rok upłynął pod znakiem wojny na Ukrainie. Dlatego tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej, edycji Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia jest pokój. Człowiek, który z miłością chroni dziecko w łonie matki, nie sięgnie po karabin. Dlatego jesteśmy przekonani, że: „Troska o życie od poczęcia wychowaniem do pokoju”.

Jak w minionych latach, naszą modlitwą pragniemy objąć wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy dowiadują się o chorobie dziecka. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy. Chcemy się też modlić o sprawiedliwość społeczną, przejawiającą się m.in. w realnej pomocy państwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia to okazja, by duchowo zaangażować się w działanie pro-life. W obronie życia modlitwa jest najważniejsza, a jednocześnie dostępna dla każdego. Kolejnym krokiem jest refleksja nad swoją postawą „za życiem”. Czy stać nas na drobne gesty codziennej życzliwości?

Zwykle nie potrzeba wiele, czasem wystarczy jedno z miłością wypowiedziane zdanie.

  1. Jak reagujemy, gdy nasi bliscy spodziewają się narodzin chorego dziecka?
  2. Czy pomagamy przezwyciężyć ich strach i lęk, czy raczej go potęgujemy?
  3. Jaki jest nasz stosunek do dużych rodzin?
  4. Czy wielodzietność to w naszych oczach błogosławieństwo, czy powód do pobłażliwego uśmieszku?
  5. A co z niepełnosprawnymi i starszymi? Na ile jesteśmy gotowi pomóc: finansowo, organizacyjnie, poświęcając swój czas?

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). Codziennie będziemy odmawiać modlitwę o pokój autorstwa papieży, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie.

Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot. Świat potrzebuje na nowo usłyszeć Ewangelię Życia, dobrą nowinę o życiu, które jest darem – kruchym, ale bezcennym.

Magdalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. edukacji, sekretarz zarządu PSOŻC

Wojciech Zięba
prezes zarządu PSOŻC

Tydzień Modlitw o ochronę życia

Modlitwa na każdy dzień:

  1. Rozważanie na każdy dzień
  2. Modlitwa papieża o pokój
  3. Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

Troska o życie od poczęcia
wychowaniem do pokoju

Troska o ludzkie życie zaczyna się od jego poczęcia. Każdy, kto pozwolił Bogu, aby jego serce zostało przepojone wrażliwością i troską o życie, nigdy nie będzie popierał niczyich dążeń do realizacji swoich roszczeń poprzez przemoc, nie stanie po stronie zbrojnego rozwiązywania konfliktów.

 

Dzień 1.

Za rodziców i wychowawców – o przyjęcie każdego dziecka z miłością, o mądre naśladowanie Świętej Rodziny z Nazaretu: Maryi i Józefa oraz o gotowość szukania u Nich rady w trudnościach wychowawczych.

„Czyż można myśleć o osiągnięciu pokoju, integralnego rozwoju ludów czy o ochronie środowiska naturalnego, bez ochrony prawa do życia najsłabszych, poczynając od tych, którzy mają się urodzić?” – pyta papież Benedykt XVI w Orędziu na 46. Światowy Dzień Pokoju. Dlatego rodzice przyjmujący poczęte dziecko, pierwsi wyraziciele szacunku dla życia, są także pierwszymi wychowawcami do pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, aby żadne trudności nie stawały się nigdy przyczyną przemocy pomiędzy narodami, przemocy w rodzinach czy w innych środowiskach, szczególnie przemocy w łonie matki. Bądź nam pomocą w afirmacji daru życia. Uczyń rodziców uczniami Świętej Rodziny z Nazaretu, otwartymi na Boże natchnienia we wszelkich trudnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa papieża Piusa XII

Matko Miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój. Uproś nam przede wszystkim te łaski, które mogą w jednej chwili przemienić nasze dusze. Uproś nam te łaski, które pokój szerzą, sprowadzają i utrzymują. Królowo pokoju, za którym narody wzdychają, uproś światu pokój, aby w spokoju i ładzie wzrastało Królestwo Boże. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.

 

Dzień 2.

 Za dzieci i młodzież – o dobre życiowe decyzje, wierność chrześcijańskim wartościom i umiejętność odróżniania prawdy, dobra i piękna od tego, co jest ich zaprzeczeniem.

„Wszyscy, niezależnie od swojej życiowej roli, mamy obowiązek być ludźmi pokoju. Nikt nie jest wykluczony! Nikt nie ma prawa odwracać wzroku. W naszym świecie globalizacji popadliśmy w globalizację obojętności. Przyzwyczailiśmy się do cierpienia innych, nie dotyczy nas, nie interesuje, to nie nasza sprawa!” – stwierdza papież Franciszek we wstępie do książki Encyklika o pokoju na Ukrainie.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, aby także dzieci i młodzież uczyły się przechodzenia od postawy obojętności do postawy wrażliwości na inne osoby. Oświeć ich światłem swojej łaski. Niech poprzez wychowanie i samowychowanie staną się ludźmi pokoju, pełnymi szacunku dla życia drugiego człowieka, w każdym jego wymiarze i aspekcie, od momentu jego poczęcia aż po naturalny kres. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa św. Jana XXIII

Zbawicielu nasz, prosimy Cię usilnie w naszych modlitwach o pokój, który nam pozostawiłeś: „Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daje; wam”.

Oddal od nas wszystko, co mogłoby zagrozić pokojowi, i przemień wszystkich ludzi na świadków prawdy, sprawiedliwości i miłości braterskiej.

Oświeć tych, co rządzą losami ludów, ażeby troszcząc się o godziwy dobrobyt swoich rodaków, utrzymywali nieocenione dobrodziejstwo pokoju, abyśmy umieli obalać bariery, które ludzi dzielą, a zacieśniać więzy miłości wzajemnej, abyśmy mieli zrozumienie dla innych i przebaczali tym, którzy nam przykrość wyrządzili.

Tak, dzięki Tobie, wszystkie ludy ziemi będą stanowić jedną prawdziwą wspólnotę braterską tak, że wśród nich nie przestanie kwitnąć i królować Twój tak upragniony pokój. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

 

Dzień 3.

 Za matki i ojców spodziewających się narodzin dziecka – o przyjęcie go z miłością także wtedy, gdy z ludzkiego punktu widzenia pojawiło się nie w porę.

„Pogląd, że człowiek jest wolny w organizowaniu swego życia bez odwoływania się do wartości moralnych, i że nie jest zadaniem społeczeństwa zapewnienie ochrony i rozwoju wartości etycznych, jest wypaczeniem wolności. Tego rodzaju postawa burzy wolność i pokój. Istnieją liczne przykłady owej błędnej koncepcji wolności, jak niszczenie życia ludzkiego przez akceptowane lub zalegalizowane przerywanie ciąży” – pisze św. Jan Paweł II w Orędziu na 14. Światowy Dzień Pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, nie pozwól, aby rodzice organizowali swoje życie bez odwoływania się do najważniejszych wartości, bez otwarcia się na dar życia. Daj im radość i pokój serca szczególnie wtedy, gdy dziecko będzie dla nich niespodziewanym darem, który zmienił ich wcześniejsze plany. Spraw, aby byli pewni, że to współpraca z Tobą, a nie skupienie się na swoich problemach, czyni ich wolnymi oraz umacnia pokój w ich sercach, a także wokół nich. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa św. Pawła VI

Panie, Boże pokoju, któryś stworzył ludzi, przedmiot Twej łaskawości, aby byli współuczestnikami Twej chwały, błogosławimy Cię i składamy Ci dzięki, bo zesłałeś nam Jezusa, Twego ukochanego Syna, uczyniłeś Go w tajemnicy paschalnej sprawcą naszego zbawienia, źródłem pokoju i więzią powszechnego braterstwa.

Składamy Ci dzięki za pragnienia, wysiłki i czyny, które Twój Duch pokoju wzbudził w naszych czasach, aby nienawiść zastąpić miłością, nieufność zrozumieniem, a obojętność solidarnością.

Otwórz jeszcze bardziej nasze umysły i serca na potrzeby miłości wszystkich naszych braci, abyśmy się stawali coraz bardziej budowniczymi pokoju.

Pomnij, Ojcze miłosierdzia, na wszystkich, którzy się trudzą, cierpią i umierają, usiłując nadać światu charakter bardziej braterski.

Niechaj Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości ogarnie ludzi wszystkich ras i języków. Niech ziemia nasza napełnia się Twoją chwałą! Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

 

Dzień 4.

 Za lekarzy i farmaceutów – o wierność zasadom etyki chrześcijańskiej, by swoją wiedzę i doświadczenie zawsze wykorzystywali dla służby życiu.

„Ważnym wkładem na rzecz pokoju jest także respektowanie, przez normy prawne i wymiar sprawiedliwości, prawa do korzystania z zasady sprzeciwu sumienia w odniesieniu do ustaw i decyzji rządowych, które zagrażają godności człowieka, takich jak aborcja i eutanazja” – przypomina papież Benedykt XVI w Orędziu na 46. Światowy Dzień Pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, umacniaj serca i kształtuj sumienia pracowników służby zdrowia, aby zawsze stali po stronie każdego ludzkiego życia. Niech wierność Bożym prawom, szczególnie wtedy, gdy wywoła konieczność sprzeciwu wobec zła, będzie źródłem pokoju w ich sercu, a miłość Boża i świadomość uczynionego dobra będzie ich nagrodą. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna [red. na Ukrainie], która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

 

Dzień 5.

 Za polityków, aby stanowione przez nich prawo stało na straży godności małżeństwa i rodziny oraz szanowało nienaruszalność i świętość ludzkiego życia.

„Ci, którzy nie doceniają w wystarczającym stopniu wartości ludzkiego życia i w konsekwencji popierają na przykład liberalizację aborcji, być może nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób opowiadają się za dążeniem do pokoju iluzorycznego. Ucieczka od odpowiedzialności, która uwłacza osobie ludzkiej, a tym bardziej zabijanie bezbronnych i niewinnych istot ludzkich, nigdy nie zaprowadzi do szczęścia czy pokoju” – przypomina papież Benedykt XVI w Orędziu na 46. Światowy Dzień Pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię za polityków, aby nie ulegali żadnym naciskom czy pokusom ucieczki od odpowiedzialności. Dodawaj im męstwa i mądrości, aby iluzorycznymi rozwiązaniami nie zastępowali nigdy pomocy prawnej, jakiej wymaga małżeństwo, rodzina i ludzkie życie od swego poczęcia. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa papieża Benedykta XVI

To jest nasza modlitwa, którą wypowiadamy w tym momencie: „Wyzwól nas od wszelkiego zła i daj nam pokój”. Nie jutro czy pojutrze: Dzisiaj daj nam pokój, Panie! Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

 

Dzień 6.

 O sprawiedliwość społeczną, która przejawia się m.in. w realnej pomocy państwa osobom niepełnosprawnym, a także o rozwój i promocję hospicjów perinatalnych.

„Niestety, państwa i instytucje międzynarodowe promują również aborcję jako jedną z tzw. «podstawowych usług» w ramach pomocy humanitarnej. Smutno jest widzieć, jak proste i wygodne stało się dla niektórych odrzucanie życia jako sposobu na rozwiązanie problemów, które mogą i powinny być rozstrzygane na korzyść matki oraz nienarodzonego dziecka. Dlatego błagam władze cywilne, aby zwróciły szczególną uwagę na dzieci, którym odmawia się podstawowych praw i godności, w szczególności prawa do życia i edukacji” – to słowa papieża Franciszka z Przesłania do Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji 75-lecia istnienia tej instytucji.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, oświecaj swoją łaską odpowiedzialnych za środki publiczne, aby troszczyli się o sprawiedliwą pomoc dla najbardziej bezbronnych i potrzebujących, dla osób niepełnosprawnych czy nieuleczalnie chorych dzieci. Niech dobra, którymi dysponuje społeczeństwo, nie będą trwonione na spełnianie egoistycznych pragnień, ale niech zostaną wykorzystane mądrze i uczciwie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen

Modlitwa papieża Franciszka

Panie Boże pokoju, wysłuchaj naszego błagania! Otwórz nam oczy i serca, i daj nam odwagę, byśmy powiedzieli: nigdy więcej wojny, wojna niszczy wszystko. Napełnij nas odwagą budowania pokoju. Spraw, by nie gasł w nas płomień nadziei, byśmy z cierpliwą wytrwałością wybierali dialog i pojednanie, aby nareszcie zwyciężył pokój. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

 

Dzień 7.

Za dziennikarzy i ludzi mediów – o to, by dostępne im narzędzia wykorzystywali do odważnego głoszenia prawdy o życiu i godności człowieka.

„Jeśli chodzi o prawo do życia, trzeba wyraźnie powiedzieć, że w naszej społeczności dokonuje się zagłady życia: obok ofiar konfliktów zbrojnych, terroryzmu i różnorakich form przemocy, są ofiary cichej śmierci, spowodowanej przez głód, przez aborcję, eksperymenty na embrionach i eutanazję. Jak można nie dostrzegać, że to wszystko jest zagrożeniem pokoju? Aborcja i eksperymenty na embrionach są bezpośrednim przeciwieństwem postawy otwarcia na drugiego, która jest konieczna do tworzenia trwałych, pokojowych relacji” – wskazał papież Benedykt XVI w Orędziu na 40. Światowy Dzień Pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, aby dziennikarze i ludzie mediów byli tymi, którzy otwierają oczy innych, opinii publicznej, na każde ukryte zło, aby budzili sumienia w obliczu tego wszystkiego, co jest zagrożeniem ludzkiego życia i pokoju. Niech nie zabraknie im do tego odwagi, a także osobistej wrażliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

Rozważania: Krzysztof Niewiadomski OFMCap
Imprimatur: Za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dnia 13 stycznia 2023 r. Nr 100/2023.