II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

II Tydzień Modlitw o Ochronę Życia

Życie jest darem. Bezcennym, choć kruchym. Najpiękniejszym, choć czasem trudnym do przyjęcia. Hojnym, choć czasem może wydawać się nie w porę. To dar od Boga dla człowieka. Dlatego po raz drugi zapraszamy Państwa na modlitewne spotkanie podczas Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia.

Naszą modlitwą chcemy w nim objąć wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy otrzymują trudną diagnozę prenatalną. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy. Chcemy polecać Panu Bogu bardzo konkretne sprawy, dlatego będziemy się też modlić o sprawiedliwość społeczną, przejawiającą się w zwiększeniu wsparcia finansowego dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia to też zaproszenie do czynnego włączenia się w działania pro-life na miarę naszych możliwości. To okazja, by siebie samych zapytać, czy pomogliśmy innym rodzicom pokochać ich dzieci.

  • Co zrobiliśmy, kiedy w ich oczach widzieliśmy strach?
  • Czy byliśmy oparciem dla swojej koleżanki, znajomej z pracy, sąsiadki, która została matką, choć tego nie planowała?
  • Czy byliśmy życzliwi dla rodzin wielodzietnych? Czy zaoferowaliśmy choćby najmniejsze wsparcie organizacyjne lub finansowe rodzicom, którzy wychowują dziecko z niepełnosprawnością, bo nawet ta najmniejsza pomoc jest lepsza od największego współczucia?

Deklaracja: „Nigdy nie dokonam aborcji” to za mało. Naszym zadaniem jest pomóc wszystkim rodzicom w przyjęciu ich dziecka takim, jakie jest. Nawet jeśli z ludzkiego punktu widzenia wydaje nam się, że poczęło się nie w porę.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). Codziennie będziemy odmawiać litanię do Świętej Rodziny, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie.

Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot. W świecie, który dzieli dzieci na „chciane” i „niechciane”; w świecie, w którym zabija obojętność i fałszywa litość, potrzebujemy na nowo usłyszeć Ewangelię życia.

Magdalena Guziak-Nowak
dyrektor ds. edukacji, sekretarz zarządu PSOŻC

Wojciech Zięba
prezes zarządu PSOŻC

Tydzień modlitw o ochronę życia

Modlitwa na każdy dzień:
  1. Rozważanie na każdy dzień
  2. Litania do Świętej Rodziny
  3. Modlitwa z encykliki Evangelium vitae
Dzień 1.
Za rodziców i wychowawców – o przyjęcie każdego dziecka z miłością, o mądre naśladowanie Świętej Rodziny z Nazaretu: Maryi i Józefa oraz o gotowość szukania u Nich rady w trudnościach wychowawczych.

Z adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka: „[Rodzina] Musi wziąć pod uwagę, na co mogą być narażone jej dzieci. W tym celu nie może unikać pytań o to, kim są ci, którzy zajmują się zapewnianiem im zabawy i rozrywki, którzy wchodzą do ich domów przez ekrany, kim są ci, którym je powierza, aby je prowadzili w wolnym czasie. Tylko chwile, jakie z nimi spędzamy, rozmawiając z prostotą i miłością o rzeczach ważnych i stwarzanie przez nas godnych możliwości, które mogłyby wypełnić ich czas wolny, pozwalają na uniknięcie szkodliwej inwazji. (…) Czy staramy się zrozumieć, «gdzie» naprawdę są dzieci w swojej wędrówce? Gdzie naprawdę jest ich dusza, czy wiemy? A przede wszystkim – czy chcemy to wiedzieć?”.

Módlmy się za rodziców, by na wzór Świętej Rodziny pragnęli budować swoje rodziny jako przestrzeń miłości Boga i siebie nawzajem. Wspomóż ich, Panie Boże, w przezwyciężaniu wszelkich trudności. Wspieraj swoją łaską szczególnie wtedy, kiedy boją się, że nie podołają wychowaniu kolejnego dziecka. Umacniaj w miłości małżeństwa borykające się z problemem niepłodności i utraty dziecka. Niech szukają otuchy i inspiracji w modlitwie, zwracając się do Maryi i św. Józefa. Módlmy się także za wychowawców, aby swoją wiedzą i doświadczeniem skutecznie wspierali rodziców, a swoim wychowankom przybliżali Boga, który miłuje życie.

(Po rozważaniu odmawiamy Litanię do Świętej Rodziny oraz modlitwę św. Jana Pawła II).

Dzień 2.
Za dzieci i młodzież – o dobre życiowe decyzje, wierność chrześcijańskim wartościom i umiejętność odróżniania prawdy, dobra i piękna od tego, co jest ich zaprzeczeniem.

Z adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka: „Formacja etyczna czasami budzi wzgardę z powodu doświadczeń porzucenia, rozczarowania, braków emocjonalnych lub złego obrazu rodziców. (…) Dlatego trzeba pomóc młodzieży (…) Rodzice, którzy chcą wspomagać wiarę swoich dzieci powinni dostrzegać zachodzące w nich zmiany, wiedząc, że doświadczenie duchowe nie może być narzucone, ale powinno być zaproponowane ich wolności. Istotne znaczenie ma to, aby dzieci widziały w konkretny sposób, że dla ich rodziców modlitwa jest naprawdę ważna. Dlatego chwile modlitwy rodzinnej i przejawy pobożności ludowej mogą mieć większą siłę ewangelizacyjną od wszelkich katechez i wszystkich przemówień. Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność wszystkim matkom, które modlą się nieustannie, podobnie jak św. Monika, za dzieci, które oddaliły się od Chrystusa”.

Módlmy się za dzieci i młodzież, aby nie ulegali złym przykładom i zgorszeniom, ale umieli rozpoznać prawdziwe dobro i piękno. Panie Boże, pomóż młodym ludziom wytrwać w dobrych postanowieniach. Niech z sakramentu pokuty i pojednania, Eucharystii oraz sakramentu bierzmowania czerpią na co dzień odwagę, by z radością przyznawać się do wiary i mężnie bronić życia dzieci nienarodzonych. Prośmy też świętych patronów – tych, którym już w młodości udało się zrealizować doskonałość ewangeliczną – aby byli dla polskiej młodzieży pociągającym wzorem.

(Po rozważaniu odmawiamy Litanię do Świętej Rodziny oraz modlitwę św. Jana Pawła II).

Dzień 3.
Za matki i ojców spodziewających się narodzin dziecka – o przyjęcie go z miłością także wtedy, gdy z ludzkiego punktu widzenia pojawiło się nie w porę.

Z adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka: „Każde nowe życie pozwala nam odkryć najbardziej bezinteresowny wymiar miłości, nieustannie nas zadziwiający. To piękno bycia kochanymi najpierw: dzieci są kochane, zanim przyjdą na świat. (…) Jednak wiele dzieci od początku jest odrzucanych, są opuszczane, okradane z dzieciństwa i przyszłości. Niektórzy – jakby na usprawiedliwienie – ośmielają się mówić, że błędem było wydanie ich na świat. To haniebne! (…) Na co nam uroczyste deklaracje praw człowieka i praw dziecka, jeśli potem karzemy dzieci za błędy dorosłych? Jeśli dziecko przychodzi na świat w niechcianych okolicznościach, to rodzice lub inni członkowie rodziny powinni uczynić wszystko, co w ich mocy, aby je przyjąć jako dar Boga i podjąć odpowiedzialność, aby je przyjąć z otwartością i miłością. Bo kiedy chodzi o dzieci, które przychodzą na świat, żadne poświęcenie dorosłych nie będzie uważane za zbyt kosztowne lub zbyt wielkie, aby nie dopuścić do tego, by jakieś dziecko myślało, że jest pomyłką, że nie jest nic warte i że zostało wystawione na zranienia życiowe i przemoc ludzi. (…) Każdą kobietę w ciąży pragnę z miłością prosić: dbaj o swoją radość, niech nic ci nie odbiera wewnętrznej radości macierzyństwa. To dziecko zasługuje na twoją radość. Nie pozwól, aby lęki, obawy, komentarze innych osób lub problemy przygasiły szczęście bycia narzędziem Boga, aby wnieść na świat nowe życie”.

Módlmy się za rodziców spodziewających się narodzin dziecka, aby bez względu na okoliczności poczęcia widzieli w nim wyraz hojnej miłości Boga. Prośmy dla nich o radość i pokój serca, by trudne warunki materialne, choroba czy osamotnienie nie przyćmiły nadziei, którą przynosi cud poczęcia. Módlmy się też za nasze wspólnoty parafialne o mądre towarzyszenie rodzicom oczekującym narodzin dziecka i o odwagę niesienia im pomocy, by nigdy nie czuli się pozostawieni sami sobie.

(Po rozważaniu odmawiamy Litanię do Świętej Rodziny oraz modlitwę św. Jana Pawła II).

Dzień 4.
Za lekarzy i farmaceutów – o wierność zasadom etyki chrześcijańskiej, by swoją wiedzę i doświadczenie zawsze wykorzystywali dla służby życiu.

Z adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka: „Wartość życia ludzkiego jest tak wielka, tak niezbywalne jest prawo do życia niewinnego dziecka rozwijającego się w łonie swojej matki, że w żaden sposób nie można przedstawiać możliwości podejmowania decyzji w odniesieniu do tego życia, jakby chodziło o prawo do własnego ciała. Życie to jest celem samym w sobie i żadną miarą nie może być przedmiotem dominacji ze strony innej istoty ludzkiej. Rodzina chroni życie na wszystkich jego etapach, a także u jego kresu. Tak więc tym, którzy pracują w placówkach służby zdrowia przypomina się o moralnym obowiązku sprzeciwu sumienia”.

Módlmy się za pracowników służby zdrowia, aby wykonując zawód będący powołaniem w sposób szczególny czuli się wezwani do ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Panie Boże, daj im prawe sumienie i cnotę męstwa, aby mogli przeciwstawić się błędnym opiniom na temat życia człowieka.

(Po rozważaniu odmawiamy Litanię do Świętej Rodziny oraz modlitwę św. Jana Pawła II).

Dzień 5.
Za polityków, aby stanowione przez nich prawo stało na straży godności małżeństwa i rodziny oraz szanowało nienaruszalność i świętość ludzkiego życia.

Z adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka: „Spadek liczby ludności, spowodowany mentalnością antynatalistyczną i krzewiony przez globalne polityki «zdrowia reprodukcyjnego», nie tylko determinuje sytuację, w której nie jest już zapewniona zastępowalność pokoleń, ale z czasem grozi doprowadzeniem do zubożenia gospodarczego i utraty nadziei na przyszłość. (…) Społeczeństwo konsumpcyjne może również zniechęcać ludzi do posiadania dzieci, aby tylko zachować swoją wolność i własny styl życia. Prawdą jest, że prawe sumienie małżonków, jeśli byli dotąd bardzo hojni w przekazywaniu życia, może prowadzić do decyzji o ograniczeniu liczby dzieci z wystarczająco poważnych powodów, ale także prawdą jest, że ze względu na umiłowanie tej godności sumienia Kościół odrzuca ze wszystkich sił działania państwa przymuszające do antykoncepcji, sterylizacji, czy wręcz aborcji. Środki te są nie do przyjęcia także w miejscach o wysokim przyroście naturalnym, ale trzeba zwrócić uwagę, że politycy zachęcają do nich także w niektórych krajach przeżywających dramat bardzo niskiego wskaźnika urodzeń… Jest to działanie niekonsekwentne i sprzeczne z ich zadaniem”.

Módlmy się za polityków, aby pamiętali, że wykonywany zawód nie zwalnia ich z obowiązku przestrzegania przykazań Bożych i wskazań prawego sumienia. Panie Boże, natchnij wielu z nich, aby w szczególny sposób poświęcili się misji ochrony ludzkiego życia. Pozwól im kiedyś stanąć przed Tobą z czystym sumieniem i radością, że swoją pracą przyczynili się do ratowania dzieci przed aborcją.

(Po rozważaniu odmawiamy Litanię do Świętej Rodziny oraz modlitwę św. Jana Pawła II).

Dzień 6.
O sprawiedliwość społeczną, która przejawia się m.in. w realnej pomocy państwa osobom niepełnosprawnym, a także o rozwój i promocję hospicjów perinatalnych.

Z adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka: „Musimy domagać się praw rodziny, a nie tylko praw jednostki. Rodzina jest dobrem, bez którego społeczeństwo nie może się obejść, które musi być chronione. (…) Niekiedy rodziny przeżywają dramatyczne cierpienia, kiedy w obliczu choroby osoby bliskiej, nie mają dostępu do odpowiedniej opieki zdrowotnej, lub gdy wydłuża się czas bez dostępu do godnej pracy… Na wielki podziw zasługują rodziny, które z miłością akceptują trudne doświadczenie dziecka niepełnosprawnego. Dają one Kościołowi i społeczeństwu cenne świadectwo wierności wobec daru życia. (…) Rodzina, która akceptuje w duchu wiary obecność osób niepełnosprawnych, będzie w stanie rozpoznać i zagwarantować jakość i wartość każdego życia, z jego potrzebami, prawami i możliwościami. Będzie ona pobudzać do opieki i troski oraz będzie promować towarzyszenie i miłość na każdym etapie życia”.

Módlmy się o dobre rozeznanie i wrażliwość dla osób odpowiedzialnych za dystrybucję dóbr społecznych. Oby nigdy nie zabrakło środków dla i rodzin najbardziej potrzebujących oraz dla instytucji służących ciężko doświadczonym przez okoliczności życia. W szczególny sposób prosimy Cię, Panie Boże, za lekarzy i pielęgniarki pracujące w hospicjach perinatalnych, gdzie dzieci urodzone z wadami letalnymi, otoczone miłością, mogą godnie przeżyć swoje krótkie życie, które Ty sam im ofiarowałeś. Prosimy o rozwój hospicjów, aby z ich czułej i profesjonalnej pomocy mogli skorzystać wszyscy rodzice, którzy tego potrzebują.

(Po rozważaniu odmawiamy Litanię do Świętej Rodziny oraz modlitwę św. Jana Pawła II).

Dzień 7.
Za dziennikarzy i ludzi mediów – o to, by dostępne im narzędzia wykorzystywali do odważnego głoszenia prawdy o życiu i godności człowieka.

Z adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka: „Niestety, często wpływ programów telewizyjnych lub pewnych form reklamy oddziałuje negatywnie i osłabia wartości otrzymane w życiu rodzinnym… Spotkanie edukacyjne między rodzicami a dziećmi może być ułatwione lub utrudnione przez coraz bardziej zaawansowane technologie komunikacji i rozrywki. (…) Wiemy, że czasami te środki oddalają, a nie zbliżają, jak na przykład, kiedy w porze posiłku każdy zajmuje się swoim telefonem komórkowym lub kiedy jedno z małżonków zasypia czekając na drugiego, który spędza całe godziny przy jakimś urządzeniu elektronicznym. (…) [Dzieci i młodzież] czasem stają się bezwolne, wyrwane z realnego świata. Ten «autyzm technologiczny» łatwiej naraża je na manipulacje tych, którzy chcą wejść w głębię ich życia z egoistycznymi interesami”.

Módlmy się, aby dziennikarze i ludzie mediów służyli prawdzie, nie przemilczając tej o ludzkim życiu. Niech wywierają zawsze dobry wpływ na ludzkie opinie, nie propagują postaw niemoralnych. Módlmy się, aby nie przedkładali popularności i korzyści finansowych ponad wymogi etyki dziennikarskiej.

(Po rozważaniu odmawiamy Litanię do Świętej Rodziny oraz modlitwę św. Jana Pawła II).

Litania do Świętej Rodziny

Kyrie elejson – Chryste elejson, Kyrie elejson. 

Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego, który stając się człowiekiem z miłości ku nam, uświęciłeś więzy rodzinne,

Święta Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi – wspomagaj nas.

Święta Rodzino, doskonały wzorze wszelkich cnót,

Święta Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem aniołów,

Święta Rodzino, odbierająca hołd pasterzy i mędrców,

Święta Rodzino, wysławiona przez starca Symeona,

Święta Rodzino, prześladowana i wygnana do obcej ziemi,

Święta Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana,

Święta Rodzino, wierna przepisom prawa Pańskiego,

Święta Rodzino, której Opiekun jest wzorem miłości ojcowskiej,

Święta Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej,

Święta Rodzino, której Dziecię jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej,

Święta Rodzino, patronko i opiekunko wszystkich rodzin,

Święta Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci,

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc – zachowaj nas Święta Rodzino.

Od rozproszenia umysłu i serca,

Od oziębłości w służbie Bożej,

Od szukania przyjemności i wygód światowych,

Od przywiązania do dóbr ziemskich,

Od pragnienia próżnej chwały,

Od złej śmierci,

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych – wysłuchaj nas Święta Rodzino.

Przez Wasze ubóstwo i pokorę,

Przez Wasze doskonałe posłuszeństwo,

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze,

Przez prace i trudy Wasze,

Przez modlitwy i milczenie Wasze,

Przez doskonałość czynów Waszych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

K. Rodzino Święta i czcigodna, uciekamy się do Ciebie z miłością i nadzieją.

W. Daj nam poznać skutki Twej zbawiennej opieki.

Módlmy się: Boże, Ty w Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia, spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.

Rozważania: Krzysztof Niewiadomski OFMCap
Imprimatur: Za zezwoleniem Kurii Metropolitalnej w Krakowie z dnia 10 stycznia 2022 r. Nr 67/2022